Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland

Posted on by rolewelci

Äro icke naturlige förmyndare skyl- dige att för sina förmynderskap redovisa? Böra de anses hafva däri förvärfvat en hvar lika del eller del i män af sin andel i samboet? Se äfven Sakören. Cancel Forgot your password? Om den nationalekonomiska undervisningen i Tvskland.

Se Besittning. Se Brånvinsffdrsäljning. Brinvinsf drsäljning : Ar 21 § 10 kap.

Orgy [KEYPART-2]

Ega med afseende härå K. Är domare, som vid afdömande af åtalad förseelse mot förordningen angående oloflig försäljning af bränvin, underlåtit att tillägga kommunen en efter försäljningens omfattning lämpad afgift och för denna uraklåtenhet blifvit fäld till ansvar, skyldig att er- sätta kommunen denna icke utdömda afgift?

Se Fängelsestraff. Se Byordning. Byordning: Eger sådan bestämning i en å socknestämma antagen och tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland landshöfdingen faststäld byordning, att vid husbyggnad bör iakttagas att byggnaderna till förekommande af eldfara icke ställas alltför nära intill hvarandra och att ingen får uppföra nya bygg- nader innan byns ålderman och nämndemän bestämt platsen för desamma, giltighet i förhållandet emel- lan grannar i by?

Bysättning: Eger guvernör befogenhet att, då utmätning till gäldande af vexelfordran enligt 88 § i vexelstad- gan beviljas, tillika förordna om gäldenärens bysätt- ning? Är guvernör behörig att vid lagsökning på grund af vexel döma till bysättning?

Och bör sådant äfventyr utsättas, där ej uttryckligt yrkande därom eller om vexelns utdömande med vexelrätt f ram- stälts? Bördetorp: Tvist om besittningsrätten till sådant, rfl. Tvist om ersättning för s.

Bordsratt: Tvist därom. Var den sålda jorden i säljarens hand arfvejord eller bördköpt jord eller icke?

Looking for fuck buddy [KEYPART-2]

Böter: Huru sådana, ådömda enligt förordningarna af den 16 Julirörande tillverkning af och handel med bränvin m. Se äfven Sakören. Debetsedel: Är af hamnkontor utfärdad sådan å enligt behörigen faststäld hamnordning och tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland påförda trafikafgifter omedelbart utmätningsgill, om debet- sedeln icke godvilligt inlöses af den betalningsskyl- dige?

Disponent: Är disponent eller föreståndare för fabrik eller industriel inrättning skyldig att vid mantals- äldre kvinnor porn meddela uppgift öfver de vid fabriken el- ler inrättningen anstälda personer? Samma ämne. Dividendutdelning: Ar i föreskrifven ordning kungjord dividendutdelning att betraktas såsom med cessionan- tens vetskap gjord afbetalning, hvarigenom. Se Utmatnings- Domare : Om aktiebolag är part i rättegång, bör domare, hvilken är aktionär i bolaget, i tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland sin egenskap 32 Register.

Se Pästehjon. Domstol : Ar denna vid utsättande af straff för brottslig handling, å hvilken åklagaren yrkat ringare ansvar än det lag föreskrifver, berättigad att öfverskrida ansvarspåståendet och följa det i lagen ingående straffbudet? Laga sådan vid tvist om rättmätigheten af debi- tering af trafikafgifter, rfl.

Får ändring i hofrätts utslag angående domstols- behölrighet sökas hos H. DrÄp utan uppsåt att döda föröfvadt med berådt mod eller i hastigt mod? Är dråparen skyldig att utgifva årligt underhåll åt den dräptes efterlefvande minder- åriga barn? BdgÄng: Hvilken betydelse eger ett laga kraft vunnet utslag, hvarigenom svarande part ålagts edgång, i fall målet, i föjd af kärandens eller begge parternes utevaro vid det rättegångstillfälle då ed skolat afläg- gas, afskrifvits, men saken sedermera af käranden ånyo upptages och i laga ordning fullföljes?

Är den, som i god tro bevittnat, att viss person tecknat sig såsom galdeimr ä vexel, skyldig att, där namnet sedermera finnes hafva skrifvits af annan, som falskeligen utgaf sig vara denna person, er- sätta yexelns innehafvare skadan?

Bor den. Tvist om ersättning för förskotter, hvilka stats- verket lämnat för ett genom dess ingeniör till en- skilde jordegares nytta verkstäldt flodfällnings fore- tag, rfl. Tvist om rätt till ersättning för gods, som under resa å ångfartyg förkommit för passagerare.

Ean den i 2 mom. Se äfven Aktiebref. I rättegängsväg] höjd expropriationsersättning för boningshus pä den grund att vid värderin- gen hänsyn ej tagits till de hyror, huset afkastat vid tiden för expropriationen.

Se Hus. Pabriksalster: Ä. PaddergÄfva: Är utfästelse af sådan, som i sammanhang med köp om fastighet af köparen muntligen gjorts ät säljaren till förmån för tredje person, lagligen förpliktande? Falsk angifvelse; se Tjenstefel. Fartyg: Se Lots. Tillämpning af § i sjölagen, rfl.

Fastighet, ärfd sådan? Pattigdomsbevis : Egcr domhafvande frånkänna af kom- munalnämnd i behörig ordning utfärdadt sådant be- vis laga vitsord? Fel i tjensten: Se Tjenstehjon. Fideikommissarie; hans rätt att nyttja under fideikom- miss vilkor innehafd fastighet och tillgodogöra sig dess afkastning. Hans byggnads- och häfdeskyldig- het.

Är afgående fideikommissaries rättsinnehafvare pliktig ansvara för annan brist i byggnad och häfd än den, som under den afgängnes egen besittnings- tid tillkommit? Fideikommiss: Se Fideikommissarie. Finska sprÄket. I anledning af en å finska språket upp- satt besvärsskrift till guvernörsembetet öfver ett å samma tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland affattadfkommunalstämmobeslut, ut- blistering lingam massage guvernören på svenska språket resolution.

Tillämpning af 1 § i K. Finska språket: Se äfren Fdrpassnios. Tvist om strömmingsfiske. Tillämpning af 7 § i fiskeristadgan. Tolkning af 4 § i fiskeristadgan. Tolkning af 1 § 17 kap. Tillämpning af J. Tillhör fiskevattnet i träsk, som vid storskiftet lämnats oskiftadt, och därifrån efter storskiftet upp- komna tillandningar, h vilka helt och hållet ligga inom en hemmansdels egor, denna hemmansdel, eller äro träsket och tillandningame skifteslagets gemen- samma egendom?

Om vid skifte af fiskevatten en delegare i sam- fälligheten tilldelats fiskevatten i elf längs annan delegares strand, hvilkendera af dem är att anses såsom egare till ett inom samma vattenområde befint- ligt strömfaU? Se vidare: Kriftfånsst. Tvist om innehållet af ett uppdrag att söka utfå en fordran hos gäldenären. BevisningsskTldigheten beträffande uppdragets fullgörande. Beräkningen 36 Register. Porsling: Är den, som för annans räkning forslar bran- vin, hvilket ättöljes af behörigt ursprungsbevis be- rättigad att därutöfver utan slikt bevis för eget behof medföra ett belopp icke öfverstigande 2 7» kan- nor eUer 5 liter?

Tolkning af 43 § uti Kejs. Dä fastighetsegare, som frän sin växande skog försålt virke af vissa bestämda dimensioner, nödgas börja rättegäng för köpeskillingens utbekommande, bör målet instämmas till domstolen i köparens hem- ort eller till rätten i den ort, där fastigheten är be- lägen? Enligt R. Har denna rättighet att under vissa vilkor välja forum blifvit upphäfd eller inskränkt genom stadgandet i Eeg.

Uqqo 93 T. Bör åtal mot person, som behörigen förpassad rest utrikes, men dröjt därstädes utöfver den tid, för hvilken passet varit gällande, väckas vid dom- stol i hans hemort eller i den ort, dit han vid sin återkomst till landet först anländt? Skall förbud mot begagnande af väg å stadens afhysta omrade sökas hos guvernören, eller utgör ansökning härom sådant handräkningsärende, som l3Ör handläggas af magistrat i egenskap af öfverexe- kutor?

Se äfven: Fullmiktigsarvode. Fullmakt: Verkan af muntlig sådan i fall ombudet gått utöfver hufvudmannens föreskrift rfl. Fullmäktigsarvode: Hufvudman, som på grund af sum- marisk räkning erlagt fullmäktigs arvode och seder- mera af ombudet öfver dess sysslande mottagit speci- licerad räkning, återfordrar en del af arvodet.

Ut- ir jorde förenämnda betalning slutlig uppgörelse om arvodet eller kan dess belopp ännu bUfva föremål för domstols pröfning? Forum för denna talan? Invändning att densamma enligt H. Är fylleri i öppen salubod straffbart?

Local naked singles [KEYPART-2]

Fyllnadsborgen: Kan borgenärs talan emot löftesman. Och om sä ej är fallet, är sådan talan bevarad, om kinky boots uk sokes inom tolf månader efter det beloppet af den summa, för hvilken han kommer att svara, blifvit genom liqvid i konkursen bestämdt?

Ar vid sådan borgen borgenärens talan tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland löftes- mannen försutten om den ej gjorts gällande inom tolf månader frän det dom fallit i gäldenärens kon- kurs? Ar den, som förbundit sig attj ansvara för all den förlust, som längif varen kan komma att vidkännas i händelse länesumman icke utgår ur in- tecknad fastighet fyllnadsborgesmanfortfarande bunden vid sin ansvarighet, äf ven sedan den inteck- nade fastigheten af gäldenären öfverlätits till ny egare och denne öfvertagit den personliga tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland heten för skulden den förre blifvit sin personliga ansvarighet qvitt?

Skall den, som borgat för hvad af en i fast egen- dom intecknad fordran icke ur fastigheten utgår fyllnadsborgesmanansvara för äfven den del af fordringen, som hade kunnat af fastighetens värde gäldas, därest ej annan fordran t.

Skall den, som förbundit sig att ansvara för all den förlust, som långifvaren kan komma att vidkän- nas i händelse lånesumman icke utgår ur intecknad fastighet fyllnadsborgen för fullgörande af sin för- bindelse sökas af borgenären inom den i 3 § af för- ordningen den 24 Februari stadgade tid?

Förbehåll: Harayida stadgandet i 2 § af Kejs. Bästa vänner hjärta gäller endast köp och skifte af fastighet eller bör tillämpas äfven i fräga om gäfva af fast egendom, fr. Förfall: Se Sjukdomsförfall. Förlikning: Tvist om giltigheten af en emellan stads- boar och bvamän träffad förlikning, hvarigenom sta- dens innevånare till bvamännen afstätt mark.

Är förmyndare berättigad att med lösegendom. Eller förutsätter tillgodo njutande t af sådan generel förmånsrätt konkurs i gäldenärens bo? Eger konkursborgenär, för hvars tillgodohaf- vande viss egendom blifvit tidigare än 30 dagar innan konkursens början utmätt, förmånsrätt i den egendomen äfven om densamma efter utmätningen oförändradt fått förblifva i gäldenärens värjo? Förpassning: Kronofogde tilldelad varning för att vid befordran till verkställighet af fängelsestraff, ådömdt af Kejs.

Tvist emellan producent och försäljare af va- ran till utländsk ort angående återbetalning af för- skott, som den förre uppburit, rfl. Och är enkel namn- teckning ä annat ordrepapper än vexel giltig öfver- låtelse däraf?

Tillgrepp af egen sådan straffbart, rfl. Försäkring: Tvist om uppdrag att taga sådan blifvit af ombudet öfverskridet. Försäljning: Se Pabriksalster.

  • Se Besvir.
  • Library, LTH.
  • Addiction Research.
  • Borenius, Henr.
  • Rätten att använda inträder efter tre dagar.

Försäljningsställe: Får utländskt gods i stad hållas till salu å sådant särskildt försäljningsställe, som 2 § i K. Ocli kunna platser å torg, som af magi- straten för idkandet af handel uthyras, hetraktas så- som särskilda försäljningsställen i denna mening? Förteckning å Juridiska föreningens medlemmar år Förvaltningsmål: Se HushÄUningsmål. Föryttring: Se Testamentstagare. Giftoratt, för qvinna, kyrkotagen såsom trolof vad brud. Om vid skilnad i äktenskap den ena maken af- säger sig sin giftorätt i den andra makens ärfda stadsfastighet, bör denna andel i boet betraktas så- som den i boet qvarsittande makens arfvejord el- ler är den att tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland såsom af honom förvärfvad?

Är den, som af boställsarrendator i god tro tillhandlat sig skog från arrendelägenhet. Grind : Erfordras i mål angående af allmän åklagare ut- förd talan om jordegares åläggande att undanskatfa å allmän väg hållna grindar skriftlig stämning, och bör ändring i underrätts utslag sökas genom vad eller besvär? Eller bör saken anses såsom ett hus- hållningsärende, hvars af görande icke tillkommer domstol?

Gröda: Är den, till hvilken egare kvinna 55 år fastighet sålt därå växande gröda, berättigad att afbärga grödan efter det verkställighet af förordnande, hvarigenom fastig- heten dömts i mät, redan vidtagit?

Se Införsel« — Utmätnings- Guld- och Silf verarbeten : Tolkning af stadgandena om försäljning af okontrollerade sådana, rfl. Guvernör: Se Ordningsstadga. Gåfva eller testamente? Om gåfva af arfvejord är gjord till närmaste arf- vinge, som emellertid aflider före arflätaren, är dä den, som vid gifvarens död är närmaste arfvinge, berättigad att pä grund af 1 § 8 kap.

Se PörbehÄll. Hamnumgälder: Är stad berättigad att tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland sådana för varor och farkoster, för hvilka endast enskild lastageplats anlitats? Handel, bedrifven af jude under marknad, rfl. Om någon ådömes ansvar för det han utan behö- rig anmälan idkat handelsrörelse uti därtill särskildt inrättadt försäljningsställe, bör domstolen äfven ålägga honom, att utgifva stadgad handelsafgift?

Se Näring. Handlande: Se Maltdrycker. Handlingar: Kunna sådana, som vid upprop i konkurs böra ingifvas, insändas till domstolen under om- slag? Se Underställning. Hof rättsauskultant : Är hofrättsauskultant att anses så- som i landets tjenst anstäld och förty, om ock lägen- Begister.

Hus: Trist om ersättning för sådana belägna ä mark, som exproprierats, rfl. HushåUningsmål: Borde ej en särskild öfverrätt for sä- dana äfvensom for forvaltningsmäl inrättas i vårt land?

Se Grind. Hustjufnad: Se Tjenstehjon.

3D printing, CAD files and European IP law - Professor Dr Marcus Norrgård

Hustru: Vore en ändring af lagbestämmelserna rörande makars förmögenhetsförhållanden önsklig i det syfte, att hustru finge ensam förfoga öfver det henne en- skildt tillhör eller hvad hon genom själfständig verk- samhet förvärfvar? Är hustru, som i följd af mannens mot henne un- der längre tid visade våldsamma och kränkande lieteende flyttat från honom, Ijerättigad att af man- nen undfå underhåll utom hemmet, ehuru denne för- klarat sig villig att fortfarande föda och underhålla hustrun i makames gemensamma hem?

Tvist om tillvinnande af laggift hustrus rätt. D:o d:o. Införsel: Skola, då införsel i tjenstemans lön genom skilda utslag beviljats flere fordringsegare, de för ändamålet tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland lönebeloppen fördelas emellan dem alla eller tillkommer någon af dem företräde?

Och om det senare alternativet antages, skall före- trädet bestämmas af tiden för utslagens meddelande elkr af den tid, då de till verkställighet afläm- nats? Tvist om företräde emellan hustru, som af dom- stol till uppehälle tillagts viss del af mannens lön, och borgenär, som emot mannen vunnit införselut- slaff. Kan införsel i tjenstemans lön beviljas för fordran, som bevakats i hans konkurs, så snart dom i kon- kursen fallit, eller bör genom slutredovisning förut hafva utredts att borgenären ur konkursmassans till- gångar icke blifvit godtgjord för sin ifrågavarande fordran?

Är den myndighet, hos hvilken införsel ansökes, behörig att pröfva giltigheten af gäldenä- rens invändning därom, att den återstående delen af gäldenärens löneförmåner icke törsloge för gälde- närens och hans familjs tarfliga underhåll? Eger guvernör ingå i pröfning af ansökningen äfven om invändes att återstoden ej förslår för gäldenä- rens tarfliga underhåll? Inlagsgods: Yrkande att depositarie, för hvilken inlags- gods förkommit, måtte åläggas att till deponenten utgifva ersättning för skada, som härigenom uppstått.

Inrytnning, tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland kronohemman. Om tvä personer erhållit gemensam inrymning i kronohemman, får den enes andel i åborätten tagas i mät för hans enskilda gäld?

Kan den ene af två gemensamt inrymde åboer, om han öfvergifvit hemmanet, med stöd af 2 § i gällande förordning i ämnet förklaras sin åbo- rätt förlustig på yrkande af den andre åbon, hvil- ken emellertid håUit hemmanet vid makt?

Inteckning: Besvär af fordringsegare i konkiurs of ver inteckning- som utan galdenärens hörande beviljats på grund af medgifvande uti sknldsedel, som icke blifvit genom vittnens underskrift styrkt, rfl.

Taliyah [KEYPART-2]

Ar inteckningsärende anhängiggjordt eller å tin- gets första luttegangsdag tiU behandling anmäldt därigenom att fastighetsegaren blifvit med afseende å tillämad ansökan om inteckning till tinget instämd och ärendet införts i målinskrifningslängden? Om intecknad fastighet försäljes och den nye ega- len genom påteckning å den förra egarens inteck- nade förbindelse åtager sig ansvarighet för galden, skall jämväl då, likasom när ny förbindelse i eget namn af den nye egaren utfördas, inteckningshafva- ren för åtnjutande af sin förra förmånsrätt inom den i 26 § af K.

Läs mer om Edilex-tjänsterlicenser och priser. Ange i beställningsblanketten att användarantalet är 1 och i tilläggsfältet att du är medlem i JFF. Om varje beställning skickas information till föreningen, som sedan bekräftar medlemskapet. Rätten att använda inträder efter tre dagar. Email asiakaspalvelu. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland JFT on ilmestynyt vuodesta ja sen levikki on tänä päivänä kappaletta. Aikakauskirjasta ilmestyy kuusi numeroa vuodessa. JFT on Pohjoismaiden vanhin yhä ilmestyvä lainopillinen aikakauskirja ja ainoa julkaisu, joka säännöllisesti esittelee Suomen oikeuden ajankohtaisia kysymyksiä pohjoismaalaiselle yleisölle.

Uudet numerot ilmestyvät Edilexissä samaan aikaan lehden paperiversion kanssa. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets Nabu Press hemsida, där det kan finnas mer information. Finns även som: häftad. Visa alla format. Finland kr. Dvalan Camilla Grebe 58 kr. Katharinakoden Jørn Lier Horst 58 kr. Kulkula kr. For employees Bilder på kåta kvinnor website. Search our webpages Search.

Menu Search. Sub navigation People Academic staff Johan Boucht. Johan Boucht Professor dr. Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen. Åter­kommande expert­kommen­tarer. Personlig integritet i arbets­livet. Dataskyddsförordningen GDPR m. Översyn av person­upp­gifts­lagen. AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning.

Uppdrags­tagare i arbets­lös­hets­för­säkringen. Kronotiemman : Får äborätt till kronohemman, hvilken af äbon öfverlätits till annan man, tagas i mät för öfverlätarens gäld, om öfverlätelsen icke blifvit stad- fästad?

Kan besittningsrätten till kronohemman efter innehafvarens död tagas i mät för den aflidnes gäld? Eller skall hvarje gang någon af de immitterade afgår, hans andel kungoras ledig till ansökning?

Svär sådan eller icke? Kräfftfånsst: Påföljden för sådan i annans fiskevatten ntan dennes tillstånd, rfl. Kungsådra: Se Rå. Kyrkoherde, angifven hos domkapitlet för det han under- låtit att till nattvardsgång uppteckna skriftfolk, som därom anhåUit, under förmälan att dessa först borde besöka honom.

Kyrkostämma; om bolag äro röstberättigade därvid, fr. Bör talan om upphäfvande af ett köp på grund af svek och bedrägeri behandlas såsom tvistemål eHer brottmål? Inverkar det på saken om ansvars- påstående tillika utföres? Köp eUer pantförskrifning? Tvist om giltigheten tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland fastighetsköp, som af tvenne vid köpslutet närvarande tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland intygas hafva varit skriftligen uppgjordt, ehuru den skrift- liga afhandlingen sedermera förstörts, rfl.

Bör köp af fast egendom, vid hvilket kontrahen- terne öfverenskommit att uppsätta såväl köpehref som köpekontrakt, anses vara fullbordadt, om köpe- brefvet blifvit skriftligen uppsatt men vilkoren i köpekontraktet endast muntligen aftalade. Fordras för giltighet af fastighetsköp att den därom upprät- tade afhandlingen är underskrifven af köparen? Tolkning af skriftligt sådant; vittnesbevisning om dess rätta mening, rfl.

Local sexy girls [KEYPART-2]

Se Salubref. Köpeskilling: Tvist angående betald köpeskilling för fastighet, som konkursgäldenär före konkursens bör- jan enligt uppdrag af utlänning, kvilken ej varit berättigad att besitta fastighet i Finland, i eget namn köpt och sedermera, jämväl före konkursens början, till annan sålt. Lagfart: Om vid försäljning af fastighet på landet kö- pets bestånd gjorts beroende af något: i gällande lag tillätet vilkor t.

Landsväg: Åtal för uraktlåtenhet att vintertid öppen- håUa allmän landsväg, rfl. Se äfven Telefonanläggnlng. Landtdagsman : Se Hofrättsauskultant. Landtdagsmannaarvode : Se Skollärare. Landtdagsmannaval: Elektor, som utsetts senare än åtta dagar före sådant, berättigad att däri del- taga, rfl.

Ar den, som står under tilltal för vanfräjdande brott, berättigad att deltaga i sådant val? Ar domhafvande, som är frälseman, behörig att förrätta sådant val?

Aro tullvaktmästare och postiljoner i stad be- rättigade att deltaga i val af landtdagsman för sta- den?

Charpentier, Axel. Norwegian version of this page Email johan. Southern Choral Centre. Käyttöoikeus tulee voimaan kolmen päivän sisällä. Urtima ting.

Huru bör besvärstiden för anförande af klagomål öfver landtdagsmannaval beräknas? Tolkning af 16 § i Landtdagsordningen. Är sådant val ogiltigt, om arvodet för den ut- sedde representanten bestämts efte7- försiggånget val? Kan anmärkning mot den vid sådant finland be- gagnade och vid valtillfället godkända röstlängd prof vas vid öfver valet anförda besvär? Tillhör pensionerad skollärare i afseende ä val- rätt och valbarhet till landtdagsrepresentant preste- eller borgare ståndet?

Åro valmännen vid Kejs. Alexanders universitet berättigade att vid universitets landtdagsmannaval följa en juridiska föreningen dem antagen valordning, hvilken tillåter valberättigade att rösta på ett mindre antal perso- ner än det, som skall väljas?

Tolkning af 11 § i Landtdagsordningen. Ledamot: Kan den bestämning 1 44 § af Kejs. Lega: Är 2 § 16 kap. Huruvida bestämningarna tidskrift utgiven lega af gård eller hus i staden äro tillämpliga jämväl ä hyresaftal på Si L landet eller sådana aftal skola bedömas enligt stad- gandena om lega af jord pä landet, fr.

Leverans: Prestationsort vid leverans, då säljaren är bosatt på annan ort än varans destinationsort. Se vidare Preskriptions- Leveranskontrakt, ingånget eller icke? Tvist om grunden för bestämmande af det belopp, som skall utbetalas för förfallen lifförsäkring, hvil- ken tagits före år å rubel silfver och för hvil- ken årspremierna sedan år erlagts untingen i ryskt mynt eller i finskt mynt eskort massage göteborg kurs.

Lifstldsstädja, sluten på legotagarens och hans barns lifstid. Rättigheten att tillgodonjuta vid lägenhets öfver- låtelse förbehållen lifstids nyttjorätt till torp från- känd enka på grund af att i kontraktet härom jämte mannen öfverlåtaren hans dåvarande hustru namngifvits såsom legotagare. Se Skadan- Lots: Är preussiskt fartyg på grund af nåd, tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland.

Löftesmän: Se Borgen. Lösen: År den, som skall till egare af fastisrhet afträda jord eller annan förmån, hvilken i strid mot 4 kap.

Tidskrift, Utgiven Av Juridiska Föreningen I Finland

Tvist angående giltigheten af afhandling:, h varigenom lösegendom afhändts med rätt för at- händaren att inom viss tid återköpa egendomen. Är förmyndaren berättigad att med lösegendom, som tillhör hans myndling, gälda eller säkerställa annans hos honom egande fordran? Tillkommer den i 2 § af K. Mantalskrifning: Se Disponent. Marknad : Se Jude. Medborgerligt förtroende, förlust däraf, se Brott. När någon för begången förbrytelse gjort sig för- fallen till förlust däraf och föreningen vid ransak ningen därjämte angifves hafva å annan ort begått brott, 56 Register.

Om någon för flera sammanträffande förbrytelser gjort sig förfallen till förlust af medborgerligt för- troende: bör dä sådan påföljd, på grund af stadgan- det finland 7 § 7 kap. Misshandel, straffbar sådan styrkt eller icke? Enligt 12 och 22 §g i Kejs. Se Sårskada. Motbok, tidskrift utgiven, bevismedel för fordran på löpande räkning i bankinrättning?

Målsegare: Eger dorastol vid behandlingen af brottmål, däri åtal utföres af allmän åklagare, fordra måls- egarens eller angifvarens närvaro inför rätta, oaktadt någon talan af dem icke föres och något påstående emot dem icke häller blifvit framstäldt? H Notariatväsende : Vore icke införande hos oss af ett ordnadt sådant af behofvet påkalladt? Nyttjoritt och eganderätt genom testamente förlänade åt skilda personer, rfl. Kan den, som pä grund af nyttjorätt innehar an- nans jord, under rattegången göra vidsträcktare an- språk grande än jordegaren?

Näring : Är den, som på landet idkar försäljning af han- delsvaror i rum, hvilket saknar direkt ingång uti- från, och utan annat biträde än hustrun, underkastad näringslagens stadgande angående landthandlare. Jämlikt 2 mom. Är bemälda myndighet sedermera berättigad att på mannens yrkande annulera sagda näringsanmälan, i händelse mannen återkommit eller visar att före- nämnda intyg ej varit sanningsenligt?

Och om frågan besvaras nekande, huru skall mannen uti före- varande hänseende göra sin mälsmansrätt gällande V fr. Naringslag: Se Polisordning. Nödvärn: Excess däri eller ej? Obligation: Böra till innehafvaren stälda, å rubel silf- ver lydande obligationer af det enlisrt reskript af den 24 April för finska statsverkets räknins: upptagna län inlösas juridiska finskt sruldmynt efter be- räkning af 4 mark för hvarje rubel?

Offert: Är offert, gifven till affärsbiträde vid tillfälle då därjämte finland ombud för principalen finnes till- städes, bindande därest principalen inom utsatt tid godkänner anbudet?

Om stöld, snatteri och försnillning ur försegladt bref samt bedrägligt tillegnande af sådant bref s innehåll Kan anmärkning mot den vid sådant val be- gagnade och vid valtillfället godkända röstlängd prof vas vid öfver valet anförda besvär? Bör åtal mot person, som behörigen förpassad rest utrikes, men dröjt därstädes utöfver den tid, för hvilken passet varit gällande, väckas vid dom- stol i hans hemort eller i den ort, dit han vid sin återkomst till landet först anländt? Etusivu Etusivu Uutiset Uutiset Edilexin uutiset on Suomen laajin ja monipuolisin juridinen uutispalvelu.

Och om frå- gan besvaras jakande, hvilken myndighet är kompe- tent att pröfva saken såsom högre instans? Omyndig: Skall tillstånd till försäljning af omyndigs fasta egendom sökas hos den domstol, som handhar vårdnad öfver förmynderskapet, eller hos den, under hvars domvärjo fastigheten lyder? Och i händelse frågan besvaras enligt förra alternativet, vore icke en sådan lagförändring önskvärd, att tillåtelse till försäljningen finge utverkas vid forum rei sitæ?

Ordningsstadga: Eger guvernör med stöd af 25 § i gäl- lande näringslag till efterrättelse fastställa förslag till ordningsstadga för yrkesförening i stad, däri bland annat ingår bestämning om att afgift, som för föreningens syftemål hos föreningsmedlem uttaxerats, får hos den betalningsskyldige utan vidare omgång utmätas?

Och bör, om så är fallet, domstol afvisa talan, som för utfående af slik afgift där anhängig- göres? Pant: Tvist om ersättning för tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland premie obligcV tion, som af panttagaren förskingrats?

Kunna lösören lagligen pantsättas till säkerhet för panttagarens framtida, vid pantaftalets ingående obestämda fordringar hos pantgif varen? Pantaktiebolag: Ar tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland, som af sådant bolag er- hållit försträckning emot panträtt i viss egendom, för hvilken pantbevis utfärdats till innehafvaren, per- sonligen ansvarig för lånets återbetalande?

Pantbevis: Se Pantaictiebolag. Pantförskrifning eller köp? Panträtt: Kan panträtt i lösöre stiftas till säkerhet för fordran, som ännu icke tillkommit?

Pantsedel: Tillgrepp af sådan, som gäller i innehafva- rens hand, stöld eller icke? Tjufnadens värde? Och om så ej vore fallet, på hvil- ket annat satt kau han säkerställa ifrågavarande rättigheter? Se Servitut. Part: Kan domstol ålägga denne att underskrifva kon- trakt? Har en sådan, som inom behörig tid men genom jäfvigt ombud fullföljer vad eller besvär, förlorat sin talan, om annan åtgärd af honom icke vidtagits innan tiden för sakens fullbordande gått tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland Patent: Se Uppfinning.

Pension: Innehaf varen af s. Polisundersölmlng: Se Stadsfiskal. Posttjensteman, fördelar med äldre kvinnor för första gången grof stöld, förfalskning äfvensom för att hafva öppnat bref, hvilka anförtrotts åt posten, rfl. Talan om ansvar och ersättning på grund af öfverträdelse af bränvinsförfattningarne preskriberad eller icke?

Huru böra de senast nämnda orden förstås? Ar stadgandet om preskription af proprie borgen vid skuldebref med viss betalningstid jämväl till- lämplig å förbindelse att såsom för egen skuld an- svara för kostnad och skada i följd af icke kon- traktsenlig uppfyllelse af leverans, som utfästs att å viss tid fullgöras?

Privilegier: Se Sakdren. Protokoll: Se Bevisning. Protokollsf öring: Se Stenografi. Provision: Tvist om försäljningsprovision för fastighet, som af egaren försålts, efter det han uppdragit för- säljningen ät kommissionär. Är exekutor skyldig att därmed belägga och i allmänt förvar nedsätta egendom af sådan beskaffen- het som t. Kan forsttjensteman verkställa qvarstad ä skogs- alster, som utal innehalraren af kronolägenhet af- Teritats med ofrerskridande af honom i sådant af- seende medgifven rätt?

Qvinn«, hennes giftorätt pä gmnd af kyrktagning säsom trolofvad brud. Qvtttnins:: Se UtsökninssmåP- Redju-e: Är enligt finsk sjöiätt redare skyldig att ersätta skada, som fartyget förorsakar tredje man i följd af fel eller försummelse af lots under tjenstgöring ä fartyget? Rederi: Se VintervSg. Redovisnios: : Är efterlef vande make, som med andra ma- kans arfvingar lefver samman i bo oskifto, utan att aftal om vilkoren därför gjorts, och därunder hand- haft boets förvaltning, skyldig att till öfrige bodel- egare redovisa för förvaltningen?

Och betingas nå- gon skilnad i förhällande till omyndig arf vinge af den omständigheten att den efterlefvande maken till- lika är den omyndiges förmyndare? Res:lemeiite: Tolkning af stadgande i assuransförenings reglemente, att tvistefråga mellan föreningen och enskild delegare däri icke får dragas under domstols pröfning.

Res judicata: Om domstol vid åtgörandet af ett mål med tystnad förbigått en s jälf ständig punkt af käro- målet och samma punkt, efter det denna vunnit laga kraft, göres till föremål tör ny rättegång, kan i så- dant fall invändning om res judicata ega rum I fr. RevisionssidUing: Är konkursmassa, som söker ändring i hofrätts dom, skvldis: att nedsätta sådan, då till- gångame i boet, efter afdrag af förvaltningskostna- den m. Rubel siifver: Se Obligation.

Seder- mera hafva tillandningar uppkommit vid ena stran- den, medan närmare den andra utpålats kungsådra, hvilken allt sedan betraktats såsom skiljegräns. Huru skall rån rätteligen uppgås?

Räkenskaper: Se Kyrkovärd. Ränta: Se Vederlag:. Rätteg:ångskostnad: Kan en sådan tolkning af 3 § 21 kap. Rättsbevakare : Behörighet för sådan att, med stöd af 3 § 20 kap.

Se äfven öfverenskommelse. Sakförare: Domstol, till hvars kännedom happy ending massage london, att en person, som shiatsu massage chair pad rätt att där föra annans ta- lan, gjort sig skyldig till förfarande, hvilket dom- stolen anser böra medföra förlust af denna rättighet, besluter, utan personens hörande, att framdeles icke godkänna honom såsom ombud för sakegare.

Saklörareväsende : Emedan en å muntlighets- och ome- delbarhets grundsatserna fotad rättegångs reform förutsätter ett ordnadt sakförareväsende, forced femdom bondage frågas: Jtunna och böra icke, för befordrande af sagda re- form, några åtgärder antingen af lagstiftaren eller på den privata associationens väg redan nu vidtagas i afseende å sakförareväsendets utveckling?

Sakören: Tvist angående rätta förståndet därom uti 9 punkt, i de för Vasa stad den 31 Januari utfärdade privilegier, rfl. Sammanilgsoins af straff: Skall i dom utsatt liötesbe- lopp.

Sedvänja: Se Yrkesaftal. Fär servitutsaftalet styrkiis genom annan l evisning, dä detsamma icke ingår i öfverlätelseafhandlingen om parcellen? Sjukdomsfdrfall, för bevakning i konkurs, styrkt eller icke? Sjöfällning: Fråga därom. Tolkning af bestämningarna om majoritetens rätt vid sjö fällning i 22 § af för- ordningen den 23 mars angående vattenlednin- gar och vattenverk, rfl.

Förbehåll i guvernörs laga kraft vunna resolution med tillstånd till fällning af sjö förklarad vara, så- som saknande stöd i lag, utan kraft och verkan, rfl. Skada: Bör ersättning för skada hvilken af vita person åstadkommit, gäldas af dennes egendom y fr. Beräkningen däraf då uppdraget att söka utfå en fordran ej fullgjorts, rfl. Är den, som vid öfverlåtelse af jord, hvaraf han till annans nyttjande på lifstid upplåtit någon del, icke förbehållit denne rätt att fortfarande åtnjuta städjan, hvilken på den grund att afhandlingen därom ej intecknats förfallit, lagligen pliktig att n —.

Skadestånd: Skall Kejs. Se äfven Dråp. Skatteköp: Talan om upphäfvande af ett med begif- vande af magistrat och stadens äldste tillkommet skatteköp om hemman, som till magistratens aflö- ning förlänats Åbo stad. Tvist emellan samegare i skatteköpt lägenhet, som innan skatteköpet innehafts af två bröder och aflidne tredje broders barn, hvilka gemensamt erhållit im- mission och sedan samtliga blifvit i skatt ebref vet nämnde, utan att detsamma upptagit i hvilket för- hållande dem tillagts andel i fastigheten.

Böra de anses hafva däri förvärfvat en hvar lika tidskrift utgiven av juridiska föreningen i finland eller del i män af sin andel i samboet?

Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland

Ar den, som oberättigadt riktats på bekostnad af an- nan, pliktig att till den sistnämnde utgifva belop- pet af det därigenom uppkomna tillskottet i sin för- mögenhety rfl. Skog:safverkiiing: Se God tro. Skogsåverkan eller brott emot 18 kap. Eger den i 7 § 14 kap. Eller bör nämnda grundsats an- ses vara upphäfd genom 8 § 27 kap. Se Ärekränkning. Soldat: Skall en sädan, som brutit mot förbud att vi- stas utom kasämen, ädömas ansvar enligt 89 § i strafflagen för finska militären?

Domination (giving) [KEYPART-2]

Stadsfastighet : Genom 2:a punkt, i E.

1 comments